Privatumo politika

Atgal

Bendrosios nuostatos

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra SIA „PATA“ (toliau – „PATA“), įmonės kodas: 40003448619, buveinės adresas: Miera g. 2, LV-2141 Inčukalnas, Inčukalnos apskritis, tel. +371 67243135, el. paštas: info@pata.lv

Tvarkydama asmens duomenis „PATA“ laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau – „Reglamentas“) reikalavimų, taip pat kitų Latvijoje galiojančių norminių teisės aktų.

Šioje privatumo politikoje aiškinama, kaip „PATA“ elgiasi su fizinio asmens duomenimis, duomenų subjekto teisėmis ir asmens duomenų apsaugos klausimais. „PATA“ taiko šią privatumo politiką tvarkydama visus asmens duomenis.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

„PATA“ gali naudoti jūsų suteiktus asmens duomenis šiais tikslais:

  • Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytoms nuostatoms dėl fizinių asmenų duomenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir užtikrinant laisvą tokių duomenų judėjimą vykdyti, taip pat Asmens duomenų tvarkymo įstatymo taisyklėms vykdyti;
  • galimų darbuotojų atrankai vykdyti gavus jūsų CV ir paraišką;
  • klientų aptarnavimo kokybei gerinti;
  • prekėms parduoti ir tiekti ir paslaugoms teikti (sutartims sudaryti ir vykdyti);
  • greitam ir kokybiškam bendravimui su jumis užtikrinti;
  • stebėjimui vaizdo kameromis vykdyti apsaugos tikslais visuose „PATA“ priklausančiuose turto objektuose. Per „PATA“ renginius nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti atliekami siekiant informuoti visuomenę ir papildyti „PATA“ archyvus.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik pirma nustatytais tikslais ir tik tiek laiko, kiek reikia pirma nustatytiems tikslams pasiekti, tam, kad būtų apsaugoti „PATA“ interesai arba laikantis taikomo senaties termino. Pasibaigus duomenų saugojimo laikotarpiui, duomenys ištrinami ar perduodami archyvuoti.

Asmens duomenys yra ribotos prieigos informacija, kuria gali naudotis tik įgaliotas personalas, kai prieiga prie tokių duomenų reikalinga darbo užduotims vykdyti. Visi darbuotojai, įgalioti dirbti su fizinių asmenų duomenimis, yra tinkamai išmokyti apsaugoti duomenų subjekto teises.

Asmens duomenų gavėjai

Asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims šioje politikoje nustatytiems tikslams pasiekti pagal duomenų subjekto sudarytos sutarties nuostatas arba Reglamentą ir kitus galiojančius norminius teisės aktus. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, asmens duomenys gali būti atskleisti tvarkymo tikslais „PATA“ grupės įmonėms, valstybinėms institucijoms vykdant norminių teisės aktų reikalavimus, taip pat užsakomųjų paslaugų teikėjams, įsipareigojusiems užtikrinti atitiktį Reglamentui ir norminių teisės aktų reikalavimams.

Prieiga prie asmens duomenų ir kitos duomenų subjekto teisės

Norėdamas pasinaudoti informacija apie „PATA“ tvarkomus duomenų subjekto asmens duomenis, duomenų subjektas turi pateikti prašymą:

  • asmeniškai raštu „PATA“ biuro Rygoje adresu: 14 Cēsu g., LV-1012 Ryga, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • išsiųsdamas jį el. pašto adresu info@pata.lvjei el. laiškas pasirašytas saugiu el. parašu.

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą, prieštarauti asmens duomenų tvarkymui ir reikalauti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti ar ištaisyti pagal Reglamento nuostatas.

„PATA“ su duomenų subjektu bendrauja naudodamasi duomenų subjekto suteiktais kontaktiniais duomenimis (telefono numeris, el. pašto adresas, adresas).

Jei duomenų subjekto nuomone, jo/jos teisė į asmens duomenų apsaugą buvo pažeista, jis/ji turi teisę pateikti skundą asmens duomenų priežiūros institucijai.

Teisė atšaukti sutikimą

Jei asmens duomenys pradėti tvarkyti duomenų subjekto sutikimu, duomenų subjektas turi teisę atšaukti tokį sutikimą asmeniškai pateikdamas prašymą raštu „PATA“ biuro Rygoje adresu: Cēsu g. 14, LV-1012 Ryga, kartu pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba išsiųsti saugiu el. parašu pasirašytą prašymą el. pašto adresu info@pata.lv.

Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, vykdomam galiojant sutikimui.

Atšaukus sutikimą, toliau bus tvarkomi kitais teisiniais pagrindais tvarkomi duomenys.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kuriuo metu ir iš anksto apie tai neįspėdami atnaujinti ar pakeisti šią privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista privatumo politika įsigalios po to, kai bus paskelbta mūsų interneto svetainėje www.pata.lv ir pakeis ankstesnę Privatumo politikos versiją.

Mūsų interneto svetainėje naudojami „Google Analytics“ slapukai. Informacija, renkama naudojant „Google Analytics“ slapukus, bus siunčiama ir saugojama „Google“ serveriuose. Norėdami susipažinti ir peržiūrėti „Google“ privatumo politiką ir tai, kaip ji taikoma „Google Analytics“, apsilankykite adresu https://support.google.com/analytics/answer/6004245.