PATA Elgesio kodeksas

Atgal

„PATA“, būdama didžiausia viso ciklo miškotvarkos, medienos pramonės, medienos logistikos ir medienos produktų pardavimo įmonė Latvijoje, siekdama skatinti tvarų verslą, parengė gaires, kuriomis siekiama užtikrinti atsakingą ir etišką verslo aplinką.

Etikos kodekse apibrėžiami reikalavimai „PATA“, jos darbuotojams ir verslo partneriams, kuriais siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi etinės, socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės. Etikos kodeksas taikomas ir yra privalomas visoms „PATA“ grupės įmonėms, jų darbuotojams ir verslo partneriams. Etikos kodeksas taikomas visiems „PATA“ verslo partneriams ir laikomas neatsiejama su verslo partneriais sudaromų sutarčių dalimi.

Verslo principai

Įstatymų ir teisės aktų laikymasis

„PATA“ savo veiklą vykdo pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. „PATA“ darbuotojai yra susipažinę ir tinkamai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat jų sričiai taikomų vidaus taisyklių ir gairių. Kiekvienas darbuotojas privalo nedelsdamas pranešti apie bet kokius darbo metu pastebėtus įstatymų ir kitų teisės aktų arba vidaus taisyklių ir gairių pažeidimus.

„PATA“ verslo partneriai veikia laikydamiesi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat šio Etikos kodekso.

Korupcijos ir nesąžiningos konkurencijos draudimas

Vykdydama bet kokį verslo sandorį „PATA“ laikosi sąžiningumo principo. Draudžiama bet kokia turto prievartavimo, kyšininkavimo ir (arba) korupcijos forma, įskaitant kyšių, materialinių vertybių, turto ar kitokios naudos davimą ar priėmimą iš darbuotojų, verslo partnerių, valstybės ir vietos valdžios institucijų ar bet kurių kitų asmenų.

Jei „PATA“ darbuotojai dalyvauja duodant kyšį arba įtariama, kad išorinės trečiosios šalys bando daryti netinkamą įtaką, darbuotojas privalo nedelsdamas informuoti apie tai savo tiesioginį vadovą ir „PATA“ vadovybę.

„PATA“ nepritaria korupcijai ir nesąžiningai verslo praktikai. „PATA“ draudžiama priimti ar siūlyti bet kokį turtą ar kitą naudą, kuri galėtų paveikti asmens gebėjimą priimti objektyvius ir sąžiningus verslo sprendimus. „PATA“ draudžiama bendradarbiauti su įmonėmis, kurios pažeidžia įstatymus ir kitus teisės aktus arba bando paveikti „PATA“ darbuotojus ar kitus asmenis kyšininkavimu.

„PATA“ laikosi sąžiningos ir etiškos konkurencijos, laikydamasi įstatymų ir kitų teisės aktų, ir to paties tikisi iš savo verslo partnerių. Draudžiami bet kokie konkurenciją ribojantys susitarimai su pirkėjais ir tiekėjais.

Konfidencialumas

„PATA“ verslo partneriai privalo dėti visas pastangas, kad būtų užtikrintas iš „PATA“ gautos konfidencialios ir prekybos paslaptimi laikomos informacijos saugumas ir apsauga, bei neatskleisti ir kitaip neperduoti jos trečiosioms šalims.

Interesų konflikto prevencija

„PATA“ privalo vengti situacijų, kai privatūs ar asmeniniai finansiniai interesai prieštarauja „PATA“ ar jos verslo partnerių interesams.

„PATA“ suteikti įgaliojimai gali būti naudojami tik „PATA“ užduotims vykdyti ir jos interesams ginti.

Duomenų apsauga

„PATA“ privalo tvarkyti asmens duomenis tik tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, laikydamasi teisėtumo ir
sąžiningumo principų.

„PATA“ ir jos verslo partneris privalo tinkamomis techninėmis ar organizacinėmis priemonėmis užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi užtikrinant tinkamą saugumą, įskaitant apsaugą nuo neleistino ar neteisėto tvarkymo, atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Žmogaus teisės ir darbo teisės

Žmogaus teisės

„PATA“ ir jos verslo partneriai, teikiantys paslaugas ar parduodantys prekes „PATA“, privalo gerbti tarptautiniu mastu paskelbtas žmogaus teises ir garantuoti, kad nedalyvauja ir niekada nedalyvaus pažeidžiant žmogaus teises.

Vaikų darbas

„PATA“ ir jos verslo partneriai, teikiantys paslaugas ar parduodantys prekes „PATA“, jokiomis aplinkybėmis negali įdarbinti jaunesnių nei įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyto minimalaus amžiaus vaikų. Minimalus amžius – tai amžius, kai asmuo yra įgijęs privalomąjį bendrąjį išsilavinimą, arba yra ne jaunesnis kaip 15 metų (arba 14 metų, jei leidžia šalies įstatymai ir kiti teisės aktai).

Vaikai, sulaukę minimalaus įdarbinimo amžiaus, neturi būti įdarbinami pavojingomis darbo sąlygomis arba dirbti darbo, kuris gali pakenkti vaiko asmeniniam augimui, dorovei ar vystymuisi.

Priverstinis darbas

„PATA“ ir jos verslo partneriai, teikiantys paslaugas ar parduodantys prekes „PATA“, negali naudoti priverstinio darbo. Priverstinis darbas – tai bet koks darbas ar paslauga, kuriuos asmuo yra priverstas atlikti grasinant bausme ir kuriuos atlikti jis nesutiko savo noru.

Diskriminacijos draudimas

„PATA“ ir jos verslo partneriai, teikiantys paslaugas ar parduodantys prekes „PATA“, privalo pagarbiai elgtis su savo darbuotojais ir suteikti jiems teisingas ir vienodas galimybes tobulėti. Draudžiama bet kokia tiesioginė ar netiesioginė diskriminacija, ypač dėl rasės, odos spalvos, lyties, amžiaus, negalios, religijos ar politinių pažiūrų, nacionalinės ar socialinės kilmės arba seksualinės orientacijos.

Tiesioginės diskriminacijos esama tada, kai panašioje situacijoje su asmeniu yra, buvo ar gali būti elgiamasi mažiau palankiai nei su kitu asmeniu dėl bet kurios iš pirmiau nurodytų ar kitų aplinkybių.

Netiesioginės diskriminacijos esama tada, kai iš pirmo žvilgsnio neutralia taisykle, kriterijumi ar praktika sukeliamos arba gali būti sukeltos neigiamos pasekmės asmenims dėl bet kurios iš pirmiau nurodytų ar kitų aplinkybių, nebent tokia taisyklė, kriterijus ar praktika yra objektyviai pateisinama teisėtu tikslu, kuriam pasiekti pasirinktos priemonės yra proporcingos.

Priekabiavimas prie asmens ir nurodymas jį diskriminuoti taip pat laikomi diskriminacija.

Darbo aplinka

„PATA“ ir jos verslo partneriai, teikiantys paslaugas ar parduodantys prekes „PATA“, turi teisę į saugią ir sveikatai palankią darbo aplinką.

„PATA“ ir jos verslo partneriai, teikiantys paslaugas ar parduodantys prekes „PATA“, privalo prisiimti atsakomybę už darbo apsaugos reikalavimų įgyvendinimą savo įmonėje. Darbo vietose draudžiama pažeisti darbo saugos standartus, nurodytus galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

„PATA“ ir jos verslo partneriai, teikiantys paslaugas ar parduodantys prekes „PATA“, privalo užtikrinti, kad visi darbuotojai gautų informaciją ir būtų apmokyti darbo saugos klausimais, kad galėtų vykdyti savo darbo pareigas laikydamiesi profesinių darbo saugos principų.

Asociacijų laisvė

Kiekvienas darbuotojas turi teisę dalyvauti taikiuose susirinkimuose ir asociacijose visais lygiais, įskaitant profesines sąjungas ir pilietines sritis. Tai reiškia, kad asmenys, siekdami apsaugoti savo interesus, turi prerogatyvą steigti profesines sąjungas ir tapti jų nariais.

Aplinka

Aplinkos apsauga

„PATA“ ir jos verslo partneriai, teikiantys paslaugas ar parduodantys prekes „PATA“, privalo skatinti atsargumo priemones aplinkosaugos klausimais ir imtis iniciatyvų, skatinančių didesnę atsakomybę už aplinkos apsaugą.

Minimalus reikalavimas – „PATA“ ir jos verslo partneriai privalo laikytis visų aplinkos apsaugos reikalavimų, nurodytų įstatymuose ir kituose teisės aktuose, aplinkosaugos leidimuose ar kituose taikomuose teisės aktuose.

„PATA“ privalo remti aplinkai nekenksmingų technologijų kūrimą ir sklaidą bei ragina verslo partnerius įgyvendinti ir palaikyti įmonėje geriausios praktikos sistemą, skirtą aplinkosaugos klausimams ir jų poveikiui valdyti bei sistemingai mažinti poveikį aplinkai.

Stabili ir tvari miškininkystė

“PATA” laikosi tvaraus miškų valdymo principų, ilgalaikėje perspektyvoje skirdama dėmesį tvariai medienos gamybai, aplinkos ir gamtos apsaugai, bei socialinei atsakomybei – pagal socialinius, sveikatos ir saugos reikalavimus. “PATA” verslo partneriai, parduodantys ar tiekiantys reikalavimus atitinkančias prekes, privalo laikytis atitinkamų miškotvarkos reikalavimų.

Etikos kodekso taikymas

„PATA“ darbuotojai privalo organizuoti savo darbą ir veikti vadovaudamiesi šiame Etikos kodekse numatytais principais, bendrovės vidaus gairėmis ir procedūromis, taip pat įprastinėmis elgesio ir moralės normomis.

„PATA“ verslo partneriai privalo laikytis šiame Etikos kodekse numatytų principų, taip pat įprastų elgesio ir moralės normų ir užtikrinti, kad šių normų taip pat laikytųsi jų subrangovai.

„PATA“ gali tikrinti ir stebėti, kaip laikomasi šio Etikos kodekso. Verslo partneris privalo leisti tinkamai akredituotiems auditoriams arba audito įmonėms, atstovaujančioms „PATA“, atlikti auditą savo įmonėse siekiant patikrinti, ar laikomasi Etikos kodekso.

„PATA“ darbuotojas ir „PATA“ verslo partneris privalo nedelsdamas pranešti“ PATA“ apie bet kokius šio Etikos kodekso pažeidimus. „PATA“ privalo užtikrinti, kad darbuotojas, pranešęs apie pažeidimus, nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai baudžiamas ar patirtų kitas neigiamas pasekmes.

Bet koks Etikos kodekso pažeidimo atvejis turi būti tinkamai ištirtas, o dėl bet kokio reikšmingo Etikos kodekso pažeidimo gali nutrūkti darbuotojo ir „PATA“ darbo santykiai, taip pat verslo santykiai su verslo partneriu.

Priedai

Elgesio kodeksas
Sužinokite daugiau
Kovos su diskriminacija ir priekabiavimu politika
Sužinokite daugiau
Priverstinio ir vaikų darbo draudimo politika
Sužinokite daugiau
Kovos su korupcija ir interesų konfliktų prevencijos politika
Sužinokite daugiau
Aplinkos apsaugos politika
Sužinokite daugiau